Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Samech

25. 1. 2024

study-8-samech.jpegSamech je patnáctým písmenem v hebrejské abecedě a jeho numerická hodnota je 60. Toto písmeno je jedno z nejtajemnějších. Židovští mudrci říkají, že Stvořitel použil všech 22 písmen hebrejské abecedy při aktu stvoření.
A tak v kapitole Genesis, kde je tento proces popsán, se nachází všechna kromě písmene !

Je vyňato z procesu šesti dnů stvoření a nemá účast ani na sedmém dni, který je dnem odpočinku. Ale jestliže B-h skutečně použil při stvoření všech 22 písmen, nemohlo se ani toto písmeno jen tak někam vytratit. Nalézáme je ve druhé kapitole, verš jedenáct, kde jsou popsány čtyři vodní toky zavlažující zemi: Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato“ Písmeno  je zde obsaženo ve slově obtéká (HSBB-HASOVEV). Jakou úlohu tedy hraje toto písmeno v B-žím úradku?

V prvním verši třetí kapitoly Genesis se objevuje had „nejzchytralejší ze vší polní zvěře…“(NCHŠ-NACHAŠ). Sameh , které vypadá jako had, je i jeho symbolem. Podle gematrických výpočtů je Samech také symbol pro čas, cyklus a nekonečno. A tady se nám najednou stává zřejmějším důvod B-ží výstrahy netrhat a nejíst ze stromu poznání dobrého a zlého! Prvním hříchem a neposlušností člověka jsme totiž spadli do řeky času a tím také propadli smrti. Je jen jediná naděje, která je celé věky útěchou pro člověka. Ta naděje spočívá v konečném
a trvalém vítězství očekávaného Mesiáše. On opět nastolí ten původní pořádek, seder.    

picture15.jpgNa druhé straně písmeno Sameh vyjádřeno piktogramem, který znamená štít, ochranu, záštitu.V Žalmu 145, verš 14, který začíná v hebrejském textu právě písmenem Samech,
je napsáno: „ Hospodin podpírá všechny klesající a všechny
sehnuté napřimuje“.

 se vyskytuje také ve slově suka a to je přístřeší z větví a listí, které se staví o svátku Sukot (svátek stánků). Toto přístřeší je tak chatrné, že by člověka v žádném případě neochránilo před nepřízní počasí
a nepřítelem přicházejícím zvenčí. Tady je třeba bezvýhradné důvěry v B-ží ochranu. On je naším štítem a pavézou vždy a všude!

Židovská tradice říká, že všechna písmena hebrejské abecedy jsou svatá. Podle Midraše byla všechna napsána „přímo B-žím prstem na dvě safírové modré desky, jako symboly nebes a B-žího trůnu“. V rabínských textech se dočítáme, že písmena byla jakoby "provrtaná dovnitř" a zdánlivě prý plavala bez pohybu uvnitř desek. Byla viditelná zrcadlově z obou stran. (Představuji si to jako dnešní těžítka, která mají uvnitř vyleptané nebo vybroušené obrazy. Já mám jedno takové s uvnitř uvězněným sedmiramenným svícnem).

Bez zajímavosti není, že dnešní ceremonie při ordinaci nového rabína
se nazývá semikhah. Slovo se stejným základem jako písmeno Samech…

 

On učinil písmeno Samech králem nad spánkem

A připojil k němu korunu

A spojil je jedno s druhým

A s nimi vytvořil

Střelce ve Vesmíru

Kislev v Roce

a pravou ruku v Duši

mužské a ženské

Aryeh Kaplan: Sefer Jecira

 

 

depositphotos_319711292-stock-illustration-number-15-number-fifteen-with.jpgSvá tajemství mají i číslice. Jejich hodnoty mají skrytý význam a svou symboliku. Vždyť Bible je plná čísel! Bylo by báječné rozumět jejich výkladu!

Číslo patnáct se zdá vcelku nezajímavé, ale když jsem pátrala v různých zdrojích informací, leccos zajímavého jsem přece jen objevila. Tak třeba, že město Ninive bylo zasvěcené bohyni Ištar a mělo patnáct bran. Ve starém Římě smělo do Sibylliných prorockých záznamů nahlížet jen patnáct vybraných úředníků. V katolické církvi existuje patnáct tajemství růžence. Ta jsou rozdělena po pěti do tří skupin: radostný růženec připomíná důležitá životní zastavení v Mariině životě, bolestný růženec je o Ježíšově utrpení a slavný růženec je zaměřen na velikonoční zvěst.

Podle gematrického kombinování čísel se 15 dá vyjádřit také jako 1+5=6. V tomto smyslu by pak číslo 15 v sobě neslo i symboliku čísla šest a to bylo nazýváno "numerus perfektus". B-h přece stvořil svět v šesti dnech.

Číslo patnáct mne nicméně vedlo i k zamyšlení jiným směrem.
Lidský život je rozdělen do etap. A tak si myslím, že číslo patnáct hraje v tomto dělení svou roli. Období našeho života do patnáctého roku, to je dětství, kdy se hledáme a srovnáváme se světem těch starších,
kteří si říkají dospělí. Je to období horečné zjitřenosti smyslů. Po tomto bouřlivém období přichází patnáct let „dospělosti“, která je plná vitality, fyzické síly, tvůrčí aktivity. Následujících patnáct let, tj. do 45 let nastává další změna, opouští nás mnohé z předchozího období – často naše děti, ale také část energie a budovatelského úsilí. Tato ztráta je však v lepším případě nahrazena schopností zhodnotit nabyté zkušenosti, odvrhnout nepotřebné, v předchozích obdobích nashromážděné zbytečné věci, ale i o vztahy, které by nás v dalším období nadměrně zatěžovaly. Často jsme si už v této době vědomi svých omezení. Nastává čas pilování a cizelování našeho duchovního života. Následující období od 45 let do šedesáti by mělo být dobou moudrosti a zralosti.
Měli bychom už osobě hodně vědět, mít kázeň, které jsme se během předchozích období života učili. Tu budeme totiž potřebovat teď víc než kdy jindy, je a bude nám ochranným valem v nepříznivých dobách.
Toto období by mělo být ve znamení porozumění, moudrosti a určitého stupně vědění.

Možná se zdá, že jsem ten lidský život vzala jaksi zkrátka, ale běh času se nedá zastavit. Ať chceme nebo nechceme, v šedesáti na člověka sahá stáří. Tím ale život rozhodně nekončí, jen teď už budeme růst, vidět, cítit, hodnotit a pracovat jinak, snad díky nabytým zkušenostem i lépe. Díky prožitým událostem v našem soukromém životě i dění okolo nás můžeme a máme možnost podívat se na vše jaksi z nadhledu a to nám život „in“ nedovoloval. Člověk, který se umí takto dívat, je a bude přínosem pro ty, kdo jsou na cestě.

 

Marta Srbová

 

Žalm  15

 

Žalm Davidův

Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu,

kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?

Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě,

ten, kdo ze srdce zastává pravdu,

nemá pomlouvačný jazyk,

druhému nedělá nic zlého,

na svého druha nekydá hanu,

pohrdá tím, kdo je hoden zavržení,

váží si těch, kdo se bojí Hospodina,

nemění co odpřisáhl, byť i ke své škodě,

nepůjčuje na lichvářský úrok,

nedá se podplatit proti nevinnému.

Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.

 

picture12.jpg

 

 

 

 

 

 

Různá kaligrafická ztvárnění písmene samech

 

YYY