Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Chet

3. 4. 2023

874720570417.55c7eb6de6ab3.jpgOsmé písmeno hebrejské abecedy je Chet, které číselně odpovídá sefiře Hod  – Sláva.

Biblická postava, spojená s touto sefirou, je Áron. Proč právě on, tak trochu z lidského hlediska rozporuplná postava?
Hospodin ho přidělil Mojžíšovi jako mluvčího a říká o něm: „...znám ho...“ (Ex. 4,14). Áron se tedy stává prorokem svého bratra, z jehož úst přijímá B-ží poselství a předává je dál. Jaký asi byl Áron, Mojžíšův starší bratr? Podle mého názoru velmi laskavý a láskyplný člověk pokorného srdce. Z biblického textu vyplývá, že byl u lidu velmi oblíbený. Když se izraelský národ trmácel po poušti, v hněvu se obracel vždycky proti Mojžíšovi, nikdy proti Áronovi. Mojžíš představoval tvrdý zákon. Byl stále oddělený od ostatních, žil ve „stanu setkávání“, kde naslouchal jen B-žímu hlasu. Áron byl naopak vřelý, trpělivý a vlídný, stále se pohyboval uprostřed lidí, žil s nimi, prožíval jejich trápení, jejich radosti i úzkosti.  A l e!  Je tady jedno závažné a překvapivé ALE. Selhal! Co se to s ním stalo? Měl řečnický talent, byl mluvčím Živého B-ha a přesto nevyužil možnost přimět lid, aby ustoupil od rozhodnutí udělat si modlu!? Ne, on je od toho úmyslu nejen nezdržoval, ale naopak - nařídil, aby přinesli všechny zlaté šperky, roztavil je a odlil z nich  z l a t é  t e l e...! A ne dost na tom, dále čteme: „Když to Áron uviděl, postavil před sochu oltář a učinil toto prohlášení: „Zítra bude Hospodinova slavnost. A nazítří ráno vstali, obětovali celopaly a přinášeli pokojné oběti. Lid se usadil k jídlu a pití, pak vstali
a veselili se“ (Ex. 32, 5-6).

V židovské literatuře najdeme nespočet různých vysvětlení a omluv pro Árona. Překvapivé je, že Mojžíš, kromě jedné výčitky:
„Co ti tento lid udělal, že jsi naň uvedl tak veliký hřích?“ (Ex. 32,21), nevyvodil pro Árona z tak závažného prohřešku žádné důsledky. Áron zůstává dále ve funkci velekněze! Co je však ještě překvapivější - přesto, že čteme v Ex. 32,35: „Hospodin udeřil na lid, protože si dali udělat býčka, kterého zhotovil Áron“, na něho samého se nezlobí ani B-h! Nejen že ho nenapomíná a nezavrhuje, ale naopak, přikazuje Mojžíšovi, jaké kněžské roucho má pro Árona nechat zhotovit.

Dále pak v textu (Ex.40,13) čteme: „...oblékneš Áronovi svatá roucha, pomažeš ho a posvětíš a bude mi sloužit jako kněz.“ Snad měl v B-žích očích Áron zvláštní postavení pro svou vlastnost - uměl nastolit mír, šalom, byl sjednotitelem a jeho srdce bylo plné lásky.

Znovu se tady přesvědčujeme, že B-ží myšlení a Jeho úradky o nás jsou pro člověka nevyzpytatelné a ať se nám to líbí, či ne, musíme přijmout Jeho rozhodnutí: „Smiluji se však, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji! (Ex.33,19). Nakonec tedy navzdory lidskému úsudku Áronovi patří Sláva, dar od Hospodina. Barva sefiry Hod
je tmavě růžová.

 

 O8-number-transparent-images-png.pngsmička je číslem klidu, harmonie, symbol záchrany a znovuzrození. Tyto      významy  mají své biblické pozadí.
V I. Petrově 3,20-21 čteme, že „...v něm (rozuměj Noemův koráb) bylo z vody   zachráněno jenom osm lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás“. Mesiáš byl vzkříšen první den týdne (podle židovského kalen
ře)a tomu dni se začalo říkat osmý den. A tím začala nová éra, nový život, nový věk, věk milosti.

Stupnice, neboli oktáva má osm tónů, přičemž ten poslední, osmý tón se znovu vrací k tónu základnímu, ale o oktávu výš.
Sv. Augustin říká, že: „... osmý den obnovuje den první, je ale očištěný
a vyvýšený. Když čteš ve zprávě o stvoření o sedmi dnech, nenalezneš
u sedmého dne žádnou zmínku o večeru, neboť značí odpočinek
bez konce...“

O tom, že je osmička zvláštní číslo, vypovídá v neposlední řadě židovský svátek Chanuka. Osm dní hořelo světlo z jediné posvěcené nádoby s olejem. Rabi Löw ve své knize Světlo příkazu píše:

„Do vnitřní části svatyně jeruzalémského chrámu mohl vstoupit jen ten, kdo byl obřezaný. Obřízka se provádí osmý den chlapcova života na znamení, že člověk má schopnost překonávat omezení a nástrahy fyzického světa, symbolizovaného sedmičkou – sedmi dny stvoření, sedmi dny týdne a sedmi rameny menory. Menoru odděloval závěs od nejsvatější svatyně, od místa, kde byly v arše úmluvy uloženy desky desatera a svitek Tóry, které svým významem přesahují naše chápání, protože jsou „B-ží moudrostí“. I proto byla na lahvičce oleje pečeť velekněze, který svoji chrámovou službu sloužil v osmidílných šatech.


Díky „osmičce“, díky schopnosti překonávat nástrahy světa, byli Řekové, nositelé lidské moudrosti, poraženi. Nevěřili, že jsou věci, které svým významem přesahují člověka a jeho chápání. Proto slavíme chanuku osm dní“ (převzato z internetových stránek ŽO).

Poselství svátku Chanuka se mi moc líbí a každý rok mne znovu dojímá a oslovuje. Světla chanukového svícnu se staví vždy na viditelné místo, v našich podmínkách většinou mezi okno. Je to poselství vyjádřené světly. Židé neosvěcují jen své domovy, ale tím, že staví tento svícen tak, aby ho viděl i okolní svět, berou na sebe za tento svět a jeho obyvatele odpovědnost. Vždycky si vzpomenu na slova Písma: „...budete mi svědkové..., ...budete královské kněžstvo...“ Jaká tíha zodpovědnosti!

Chag sameach

2_00--2-.png