Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Osmý den Pesachu: Svátek Mesiáše

Osmý den Pesachu je tradičně spojován s nadějemi na příchod Mesiáše. Z tohoto důvodu obsahuje haftora čtená toho dne mnoho proroctví, která odkazují na éru vykoupení. Mezi nejznámější z nich:

Vlk bude bydlet s beránkem; levhart si lehne s kozou; Zvedne prapor pro národy a shromáždí izraelské vyhnanství. Isaiah 11:6.

Asi před dvěma sty padesáti lety, když se přiblížil čas Svátka Mesiáše, Jisra'el ben Eliezer (Ba'al Šem Tov 1700-1760) zavedl zvyk, který podtrhuje spojení mezi vykoupením a osmým dnem Pesachu: v ten den měl mít účast na slavnostní večeři Mesiáše.

Proměna víry v Mesiáše ve skutečnost Poslední večeře má prohloubit vědomí Mesiáše a umožnit nám jej začlenit do myšlenkových pochodů. Rambamových třináct principů víry je: „Věřím s dokonalou vírou v příchod Mesiáše. I kdyby se zdržel, budu denně čekat, až přijde." Ačkoli všichni židovští věřící přijímají tento princip intelektuálně, pojem Mesiáš zůstává pro mnohé abstrakcí. Účast na večeři Mesiáše posiluje víru v tento princip a přenáší vědomí Mesiáš do jídla Tato fyzická zkušenost nás vede ke spojení tohoto pojmu s masem a krví. Spojení vědomí Mesiáše s fyzickým stavem Ba'al Shem Tov je významné, protože nás připravuje na odhalení éry vykoupení. V té době se B-h zahalený ve fyzickém světě, projeví. Jak prohlásil prorok Izajáš:

Boží sláva se zjeví a každé tělo to společně uvidí. V té době „sláva B-ží“ pronikne i do fyzických aspektů světa – „všeho těla.Isaiah 40:5.

Transformace světského Mesiášova slavnostní večeře, jak je uvedeno výše, se koná osmý den Pesachu. Tóra nám původně přikazovala slavit pesach sedm dní. Když byl náš lid vyhoštěn, vyvstala jistá míra pochybností ohledně přesného data, kdy by se měly svátky slavit. Aby naši mudrci vyřešili problém určení židovského kalendáře v exilu, přidali ke každému svátku jeden den navíc. Jinými slovy, osmý den Pesachu byl obyčejným dnem, ale díky moci obdařené Tórou jej Židé dokázali proměnit ve svatý den. Až přijde Mesiáš, podobná proměna nastane v celém stvoření. Dokonce i materiální a světské aspekty světa odhalí. Oslava Mesiášovy slavnostní večeře v osmý den Pesach – kdysi obyčejný den, nyní proměněný – předjímá druh proměny, který bude charakterizovat éru vykoupení.

Poslání naší generace Naše generace byla pověřena odpovědností za to, aby si všichni uvědomili Mesiáše – a to zahrnuje zvyk pořádat Mesiášovu slavnostní večeři. Toto poslání je zvláště důležité v naší době, protože židovský lid dokončil veškerou božskou službu nezbytnou k tomu, aby Mesiáš mohl přijít. Jak to vyjádřil předchozí Rebbe: "Už jsme vyleštili knoflíky." Mesiáš čeká: „Tady stojí za naší zdí, dívá se okny a nahlíží štěrbinami.“ Zdi vyhnanství se již hroutí a nyní, v bezprostřední budoucnosti, bude zjeven Mesiáš. Někteří lidé tvrdí, že otevřená mluva o příchodu Mesiáše může některé lidi odcizovat. Pravý opak je pravdou. Žijeme v době, která bezprostředně předchází věku Mesiáše. Svět se mění a lidé jsou ochotni, dokonce úzkostliví, slyšet o Mesiáši. Je proto naší povinností oslovit a zapojit do příprav na jeho příchod co nejvíce lidí. Tyto snahy posílí naplnění proroctví haftory recitované osmého dne Pesachu:

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Izajáš 11:1–2

– s příchodem Mesiáše, rychle v našich dnech.

Z rozhovorů lubavičského rabína Menachema M. Schneersona

 Likkutei Sichot, sv. 7, str. 272–278 a Rebbeho rozhovory z posledního dne Pesachu 5722 [1962]